Vedtægter

Foreningens formål er at udsatte børn inkluderes i det sociale økonomiske liv på lige fod med andre børn. For på den måde at sikre, at de opnår adgang til uddannelse, sundhed og andre relevante serviceydelser i lokalsamfundet. På sigt vil børnene herigennem potentielt kunne opnå kompetencer og handlemuligheder, der sætter dem bedre i stand til at agere aktivt i deres lokalsamfund, blive en del af den lokale beslutningstagen, samt være bedre stillede til at kunne håndhæve deres rettigheder. 

Enhver, som bidrager med et fast månedligt beløb eller med et minimumsbeløb på 120 kroner om året, og som tilslutter sig foreningens formål og idegrundlag, er medlem af foreningen.
Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget på generalforsamlingen, kan af bestyrelsen eksluderes af foreningen.

Optagelse sker via foreningens hjemmeside eller via e mail henvendelse til foreningen: info@makethemsmilekenya.org
Evt. udmeldelse sker ligeledes pr. mail.
Medlemsgebyret er på min. 100,- kr. pr. år (kan ændres ved næste generalforsamling)

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, seneste ved udgangen af maj måned og indvarsles ved e-mail til samtlige medlemmer senest 30 dage før
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. De reviderede regnskab forelægges til godkendes
  4. Eventuelle forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
  7. Valg af revisor/bilagskontrollant
  8. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 3 medlemmer senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningskyndig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme til generalforsamlingen.
Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsenter mere end et medlem.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Foreningens ledelse af en bestyrelse af 3-7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.
Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.
Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamling.

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets slutning. Uanmeldt Kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

Regnskabet, der fremlægges på generalforsamlingen, skal ikke revideres men dog gennemses af en valgt kritisk bilagskontrollant – et medlem i organisationen.

Regnskabet til indsamlingsnævnet skal laves af en revisor.

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke tilstede, kan bestyrelsen indkalde til ekstra ordinær generalforsamling, der tidligst kan afholdes 3 uger efter.
Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer.
Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

Ved foreningens opløsning tilfalder alle værdier børnehjemmet i Kwale, Kenya, og der skal findes en passende stabil organisation eller person, til at varetage driften og ansvaret for alle børn tilknyttet børnehjemmet.
Hvis denne ikke eksisterer overdrages der i stedet til en tilsvarende organisation/NGO, som udpeges af den bestyrelse, som opløser foreningen.
Ingen privatperson kan overtage værdier fra organisationen

Godkendt af bestyrelsen den 17/03 2017.

da_DKDansk